1 Kings 14:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]ham-mêṯהַמֵּ֨תwho diesVerb
3379 [e]lə-yā-rā-ḇə-‘āmלְיָֽרָבְעָ֤םof JeroboamNoun
5892 [e]bā-‘îrבָּעִיר֙in the cityNoun
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְל֣וּshall eatVerb
3611 [e]hak-kə-lā-ḇîm,הַכְּלָבִ֔יםthe dogsNoun
4191 [e]wə-ham-mêṯוְהַמֵּת֙and him who diesVerb
7704 [e]baś-śā-ḏeh,בַּשָּׂדֶ֔הin the fieldNoun
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְל֖וּshall eatVerb
5775 [e]‘ō-wp̄ע֣וֹףthe birdsNoun
8064 [e]haš-šā-mā-yim;הַשָּׁמָ֑יִםof the airNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
1696 [e]dib-bêr.דִּבֵּֽר׃has spokenVerb
Hebrew Texts
מלכים א 14:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַמֵּ֨ת לְיָֽרָבְעָ֤ם בָּעִיר֙ יֹאכְל֣וּ הַכְּלָבִ֔ים וְהַמֵּת֙ בַּשָּׂדֶ֔ה יֹאכְל֖וּ עֹ֣וף הַשָּׁמָ֑יִם כִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃

מלכים א 14:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים והמת בשדה יאכלו עוף השמים כי יהוה דבר׃

Links
1 Kings 14:111 Kings 14:11 Text Analysis1 Kings 14:11 Interlinear1 Kings 14:11 Multilingual1 Kings 14:11 TSK1 Kings 14:11 Cross References1 Kings 14:11 Bible Hub1 Kings 14:11 Biblia Paralela1 Kings 14:11 Chinese Bible1 Kings 14:11 French Bible1 Kings 14:11 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:10
Top of Page
Top of Page