2 Kings 9:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šu-ḇūוַיָּשֻׁבוּ֮and Why they came againVerb
5046 [e]way-yag-gî-ḏūוַיַּגִּ֣ידוּand toldVerb
  lōwלוֹ֒to himPrep
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙And he saidVerb
1697 [e]də-ḇar-דְּבַר־[is] the wordNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאThisPro
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1696 [e]dib-ber,דִּבֶּ֗רHe spokeVerb
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־byNoun
5650 [e]‘aḇ-dōwעַבְדּ֛וֹhis servantNoun
452 [e]’ê-lî-yā-hūאֵלִיָּ֥הוּElijahNoun
8664 [e]hat-tiš-bîהַתִּשְׁבִּ֖יthe TishbiteNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
2506 [e]bə-ḥê-leqבְּחֵ֣לֶקIn the propertyNoun
3157 [e]yiz-rə-‘el,יִזְרְעֶ֔אלof JezreelNoun
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְל֥וּshall eatVerb
3611 [e]hak-kə-lā-ḇîmהַכְּלָבִ֖יםdogsNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1320 [e]bə-śarבְּשַׂ֥רthe fleshNoun
348 [e]’î-zā-ḇel.אִיזָֽבֶל׃of JezebelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 9:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּשֻׁבוּ֮ וַיַּגִּ֣ידוּ לֹו֒ וַיֹּ֙אמֶר֙ דְּבַר־יְהוָ֣ה ה֔וּא אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֗ר בְּיַד־עַבְדֹּ֛ו אֵלִיָּ֥הוּ הַתִּשְׁבִּ֖י לֵאמֹ֑ר בְּחֵ֣לֶק יִזְרְעֶ֔אל יֹאכְל֥וּ הַכְּלָבִ֖ים אֶת־בְּשַׂ֥ר אִיזָֽבֶל׃

מלכים ב 9:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבו ויגידו לו ויאמר דבר־יהוה הוא אשר דבר ביד־עבדו אליהו התשבי לאמר בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את־בשר איזבל׃

Links
2 Kings 9:362 Kings 9:36 Text Analysis2 Kings 9:36 Interlinear2 Kings 9:36 Multilingual2 Kings 9:36 TSK2 Kings 9:36 Cross References2 Kings 9:36 Bible Hub2 Kings 9:36 Biblia Paralela2 Kings 9:36 Chinese Bible2 Kings 9:36 French Bible2 Kings 9:36 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:35
Top of Page
Top of Page