Yesha'yah 26
Isaiah 26 Aleppo Codex
1א ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל

2ב פתחו שערים ויבא גוי צדיק שמר אמנים

3ג יצר סמוך תצר שלום שלום  כי בך בטוח

4ד בטחו ביהוה עדי עד  כי ביה יהוה צור עולמים

5ה כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד ארץ יגיענה עד עפר

6ו תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים

7ז ארח לצדיק מישרים  ישר מעגל צדיק תפלס

8ח אף ארח משפטיך יהוה קוינוך--לשמך ולזכרך תאות נפש

9ט נפשי אויתך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך  כי כאשר משפטיך לארץ--צדק למדו ישבי תבל

10י יחן רשע בל למד צדק בארץ נכחות יעול ובל יראה גאות יהוה  {פ}

11יא יהוה רמה ידך בל יחזיון  יחזו ויבשו קנאת עם אף אש צריך תאכלם  {ס}

12יב יהוה תשפת שלום לנו  כי גם כל מעשינו פעלת לנו  {ס}

13יג יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד בך נזכיר שמך

14יד מתים בל יחיו--רפאים בל יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל זכר למו

15טו יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל קצוי ארץ  {פ}

16טז יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו

17יז כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה--כן היינו מפניך יהוה

18יח הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל נעשה ארץ ובל יפלו ישבי תבל

19יט יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל  {פ}

20כ לך עמי בא בחדריך וסגר דלתיך (דלתך) בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור (יעבר) זעם

21כא כי הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב הארץ עליו וגלתה הארץ את דמיה ולא תכסה עוד על הרוגיה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 25
Top of Page
Top of Page