Yesha'yah 48
Isaiah 48 Aleppo Codex
1א שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם יהוה ובאלהי ישראל יזכירו--לא באמת ולא בצדקה

2ב כי מעיר הקדש נקראו ועל אלהי ישראל נסמכו  יהוה צבאות שמו  {ס}

3ג הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה

4ד מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה

5ה ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך--פן תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום

6ו שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו  השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם

7ז עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם--פן תאמר הנה ידעתין

8ח גם לא שמעת גם לא ידעת--גם מאז לא פתחה אזנך  כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך

9ט למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך--לבלתי הכריתך

10י הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני

11יא למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן  {פ}

12יב שמע אלי יעקב וישראל מקראי  אני הוא אני ראשון אף אני אחרון

13יג אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו

14יד הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את אלה יהוה אהבו--יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים

15טו אני אני דברתי אף קראתיו הבאתיו והצליח דרכו

16טז קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי--מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני--ורוחו  {פ}

17יז כה אמר יהוה גאלך קדוש ישראל  אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך

18יח לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים

19יט ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני  {ס}

20כ צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב

21כא ולא צמאו בחרבות הוליכם--מים מצור הזיל למו ויבקע צור--ויזבו מים

22כב אין שלום אמר יהוה לרשעים  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 47
Top of Page
Top of Page