Mashali 31
Proverbs 31 Aleppo Codex
1א דברי למואל מלך--  משא אשר-יסרתו אמו

2ב מה-ברי ומה-בר-בטני  ומה בר-נדרי

3ג אל-תתן לנשים חילך  ודרכיך למחות מלכין

4ד אל למלכים למואל--אל למלכים שתו-יין  ולרוזנים או (אי) שכר

5ה פן-ישתה וישכח מחקק  וישנה דין כל-בני-עני

6ו תנו-שכר לאובד  ויין למרי נפש

7ז ישתה וישכח רישו  ועמלו לא יזכר-עוד

8ח פתח-פיך לאלם  אל-דין כל-בני חלוף

9ט פתח-פיך שפט-צדק  ודין עני ואביון

10י אשת-חיל מי ימצא  ורחק מפנינים מכרה

11יא בטח בה לב בעלה  ושלל לא יחסר

12יב גמלתהו טוב ולא-רע--  כל ימי חייה

13יג דרשה צמר ופשתים  ותעש בחפץ כפיה

14יד היתה כאניות סוחר  ממרחק תביא לחמה

15טו ותקם בעוד לילה--ותתן טרף לביתה  וחק לנערתיה

16טז זממה שדה ותקחהו  מפרי כפיה נטע (נטעה) כרם

17יז חגרה בעוז מתניה  ותאמץ זרועתיה

18יח טעמה כי-טוב סחרה  לא-יכבה בליל (בלילה) נרה

19יט ידיה שלחה בכישור  וכפיה תמכו פלך

20כ כפה פרשה לעני  וידיה שלחה לאביון

21כא לא-תירא לביתה משלג  כי כל-ביתה לבש שנים

22כב מרבדים עשתה-לה  שש וארגמן לבושה

23כג נודע בשערים בעלה  בשבתו עם-זקני-ארץ

24כד סדין עשתה ותמכר  וחגור נתנה לכנעני

25כה עז-והדר לבושה  ותשחק ליום אחרון

26כו פיה פתחה בחכמה  ותורת חסד על-לשונה

27כז צופיה הילכות (הליכות) ביתה  ולחם עצלות לא תאכל

28כח קמו בניה ויאשרוה  בעלה ויהללה

29כט רבות בנות עשו חיל  ואת עלית על-כלנה

30ל שקר החן והבל היפי  אשה יראת-יהוה היא תתהלל

31לא תנו-לה מפרי ידיה  ויהללוה בשערים מעשיה  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Proverbs 30
Top of Page
Top of Page