1 Corinthians 1
Czech BKR

1Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr Sostenes,

2Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteříž vzývají jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem:

3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

4Děkuji Bohu svému vždycky za vás pro tu milost Boží, kteráž dána jest vám v Kristu Ježíši, 5Že ve všem obohaceni jste v něm, v každém slovu a ve všelikém umění, 6Jakož svědectví Kristovo upevněno jest mezi vámi, 7Takže nemáte žádného nedostatku ve všeliké milosti, očekávajíce zjevení Pána našeho Jezukrista, 8Kterýžto i utvrdí vás až do konce bez úhony ke dni příští Pána našeho Jezukrista. 9Věrnýť jest Bůh, skrze něhož povoláni jste k účastenství Syna jeho Jezukrista, Pána našeho.

10Prosímť vás pak, bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste jednostejně mluvili všickni a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte spojeni jednostejnou myslí a jednostejným smyslem. 11Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od některých z čeledi Chloe, že by mezi vámi byly různice. 12Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem Pavlův, já Apollův, já Petrův, já pak Kristův. 13Zdali rozdělen jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? Anebo zdali jste ve jménu Pavlovu pokřtěni byli? 14Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nekřtil, než Krispa a Gáia, 15Aby někdo neřekl, že jsem ve jméno své křtil. 16Křtilť jsem také i Štěpánovu čeled. Více nevím, abych koho jiného křtil. 17Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův.

18Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest.

19Nebo psáno jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných zavrhu.

20Kde jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž Bůh neobrátil moudrosti tohoto světa v bláznovství? 21Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící, 22Poněvadž i Židé zázraků žádají, i Řekové hledají moudrosti. 23Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, Židům zajisté pohoršení, a Řekům bláznovství, 24Ale povolaným, i Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost.

25Nebo to bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé a mdloba Boží jest silnější než lidé.

26Vidíte zajisté povolání vaše, bratří, že nemnozí moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození; 27Ale což bláznivého jest u světa, to sobě vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a to, což jest u světa mdlé, Bůh vyvolil, aby zahanbil silné. 28A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, ano hned, kteréž nejsou, aby ty věci, kteréž jsou, zkazil, 29Proto aby se nechlubilo před obličejem jeho žádné tělo. 30Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i #vykoupení, 31Aby se tak dálo, jakož jest napsáno: Kdo se chlubí, v Pánu se chlub.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Romans 16
Top of Page
Top of Page