Proverbs 18
Czech BKR

1Svémyslný hledá toho, což se jemu líbí, a ve všelijakou věc plete se.

2Nezalibuje sobě blázen v rozumnosti, ale v tom, což zjevuje srdce jeho.

3Když přijde bezbožný, přichází také pohrdání, a s lehkomyslným útržka.

4Slova úst muže vody hluboké, potok rozvodnilý pramen moudrosti.

5Přijímati osobu bezbožného není dobré, abys převrátil spravedlivého v soudu.

6Rtové blázna směřují k svadě, a ústa jeho bití se domluví.

7Ústa blázna k setření jemu, a rtové jeho osídlem duši jeho.

8Slova utrhače jsou jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností života.

9Také ten, kdož jest nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.

10Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen.

11Zboží bohatého jest město pevné jeho, a jako zed vysoká v mysli jeho.

12Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale před povýšením bývá ponížení.

13Kdož odpovídá něco, prvé než vyslyší, počítá se to za bláznovství jemu a za lehkost.

14Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese?

15Srdce rozumného dosahuje umění, a ucho moudrých hledá umění.

16Dar člověka uprostranňuje jemu, a před oblíčej mocných přivodí jej.

17Spravedlivý zdá se ten, kdož jest první v své při, ale když přichází bližní jeho, tedy stihá jej.

18Los pokojí svady, a mezi silnými rozeznává.

19Bratr křivdou uražený tvrdší jest než město nedobyté, a svárové jsou jako závora u hradu.

20Ovocem úst jednoho každého nasyceno bývá břicho jeho, úrodou rtů svých nasycen bude.

21Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude jísti ovoce jeho.

22Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou, a navážil lásky od Hospodina.

23Poníženě mluví chudý, ale bohatý odpovídá tvrdě.

24Ten, kdož má přátely, má se míti přátelsky, poněvadž přítel bývá vlastnější než bratr.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Proverbs 17
Top of Page
Top of Page