Proverbs 2
Czech BKR

1Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe;

2Nastavíš-li moudrosti ucha svého, a nakloníš-li srdce svého k opatrnosti;

3Ovšem, jestliže na rozumnost zavoláš, a na opatrnost zvoláš-li;

4Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati jí:

5Tehdy porozumíš bázni Hospodinově, a známosti Boží nabudeš;

6Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost.

7Chová upřímým dlouhověkosti, pavézou jest chodícím v sprostnosti,

8Ostříhaje stezek soudu; on cesty svatých svých ostříhá.

9Tehdy porozumíš spravedlnosti a soudu, a upřímosti i všeliké cestě dobré,

10Když vejde moudrost v srdce tvé, a umění duši tvé se zalíbí.

11Prozřetelnost ostříhati bude tebe, a opatrnost zachová tě,

12Vysvobozujíc tě od cesty zlé, a od lidí mluvících věci převrácené,

13Kteříž opouštějí stezky přímé, aby chodili po cestách tmavých,

14Kteříž se veselí ze zlého činění, plésají v převrácenostech nejhorších,

15Jejichž stezky křivolaké jsou, anobrž zmotaní jsou na cestách svých;

16Vysvobozujíc tě i od ženy postranní, od cizí, kteráž řečmi svými lahodí,

17Kteráž opouští vůdce mladosti své, a na smlouvu Boha svého se zapomíná;

18K smrti se zajisté nachyluje dům její, a k mrtvým stezky její;

19Kteřížkoli vcházejí k ní, nenavracují se zase, aniž trefují na cestu života;

20Abys chodil po cestě dobrých, a stezek spravedlivých abys ostříhal.

21Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní;

22Bezbožní pak z země vyťati budou, a přestupníci vykořeněni budou z ní.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Proverbs 1
Top of Page
Top of Page