Moseo 4: Nombroj 33
Esperanto
1Jen estas la iroj de la Izraelidoj, per kiuj ili eliris el la lando Egipta, laux siaj tacxmentoj, sub la kondukado de Moseo kaj Aaron. 2Kaj Moseo priskribis iliajn lokojn de eliro, laux ilia irado, konforme al la ordono de la Eternulo; kaj jen estas ilia irado laux iliaj lokoj de eliro: 3el Rameses ili eliris en la unua monato, en la dek-kvina tago de la unua monato; en la dua tago de Pasko la Izraelidoj eliris kun forta mano antaux la okuloj de la tuta Egiptujo. 4Dume la Egiptoj estis enterigantaj cxiujn unuenaskitojn, kiujn la Eternulo mortigis inter ili; kaj super iliaj dioj la Eternulo faris jugxon.

5Kaj la Izraelidoj eliris el Rameses kaj haltis tendare en Sukot. 6Kaj ili eliris el Sukot, kaj haltis tendare en Etam, kiu estas cxe la rando de la dezerto. 7Kaj ili eliris el Etam, kaj turnis sin al Pi-Hahxirot, kiu estas kontraux Baal-Cefon, kaj ili haltis tendare antaux Migdol. 8Kaj ili eliris el Pi-Hahxirot kaj transiris meze de la maro en la dezerton, kaj ili iris tritagan vojon tra la dezerto Etam kaj haltis tendare en Mara. 9Kaj ili eliris el Mara kaj venis Elimon; en Elim estis dek du fontoj de akvo kaj sepdek daktilaj palmoj, kaj ili haltis tie tendare. 10Kaj ili eliris el Elim kaj haltis tendare cxe la Rugxa Maro. 11Kaj ili foriris de la Rugxa Maro kaj haltis tendare en la dezerto Sin. 12Kaj ili foriris el la dezerto Sin kaj haltis tendare en Dofka. 13Kaj ili eliris el Dofka kaj haltis tendare en Alusx. 14Kaj ili eliris el Alusx kaj haltis tendare en Refidim, kaj tie ne estis akvo por la popolo por trinki. 15Kaj ili eliris el Refidim kaj haltis en la dezerto Sinaj. 16Kaj ili eliris el la dezerto Sinaj kaj haltis tendare en Kibrot- Hataava.

17Kaj ili eliris el Kibrot-Hataava kaj haltis tendare en HXacerot. 18Kaj ili eliris el HXacerot kaj haltis tendare en Ritma. 19Kaj ili eliris el Ritma kaj haltis tendare en Rimon-Perec. 20Kaj ili eliris el Rimon-Perec kaj haltis tendare en Libna. 21Kaj ili eliris el Libna kaj haltis tendare en Risa. 22Kaj ili eliris el Risa kaj haltis tendare en Kehelata. 23Kaj ili eliris el Kehelata kaj haltis tendare cxe la monto SXefer. 24Kaj ili foriris de la monto SXefer kaj haltis tendare en HXarada. 25Kaj ili eliris el HXarada kaj haltis tendare en Makhelot. 26Kaj ili eliris el Makhelot kaj haltis tendare en Tahxat. 27Kaj ili eliris el Tahxat kaj haltis tendare en Terahx. 28Kaj ili eliris el Terahx kaj haltis tendare en Mitka. 29Kaj ili eliris el Mitka kaj haltis tendare en HXasxmona. 30Kaj ili eliris el HXasxmona kaj haltis tendare en Moserot. 31Kaj ili eliris el Moserot kaj haltis tendare en Bene-Jaakan. 32Kaj ili eliris el Bene-Jaakan kaj haltis tendare en HXor-Hagidgad. 33Kaj ili eliris el HXor-Hagidgad kaj haltis tendare en Jotbata. 34Kaj ili eliris el Jotbata kaj haltis tendare en Abrona. 35Kaj ili eliris el Abrona kaj haltis tendare en Ecjon-Geber. 36Kaj ili eliris el Ecjon-Geber kaj haltis tendare en la dezerto Cin (tio estas Kadesx). 37Kaj ili eliris el Kadesx, kaj haltis tendare cxe la monto Hor, cxe la rando de la lando de Edom.

38Kaj la pastro Aaron supreniris sur la monton Hor laux la ordono de la Eternulo, kaj mortis tie en la jaro kvardeka post la eliro de la Izraelidoj el la lando Egipta, en la kvina monato, en la unua tago de la monato. 39Kaj Aaron havis la agxon de cent dudek tri jaroj, kiam li mortis sur la monto Hor.

40Kaj la Kanaanido, la regxo de Arad, kiu logxis en la sudo de la lando Kanaana, auxdis, ke venas la Izraelidoj.

41Kaj ili foriris de la monto Hor kaj haltis tendare en Calmona. 42Kaj ili eliris el Calmona kaj haltis tendare en Punon. 43Kaj ili eliris el Punon kaj haltis tendare en Obot. 44Kaj ili eliris el Obot, kaj haltis tendare en Ije-Abarim, cxe la limo de Moab. 45Kaj ili eliris el Ije-Abarim kaj haltis tendare en Dibon-Gad. 46Kaj ili eliris el Dibon-Gad kaj haltis tendare en Almon-Diblataim. 47Kaj ili eliris el Almon-Diblataim, kaj haltis tendare cxe la montoj Abarim, antaux Nebo. 48Kaj ili foriris de la montoj Abarim, kaj haltis tendare en la stepoj de Moab, cxe la Jerihxa Jordan. 49Kaj ili arangxis sian tendaron cxe Jordan, de Bet-Jesximot gxis Abel- SXitim, en la stepoj de Moab.

50Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la stepoj de Moab cxe la Jerihxa Jordan, dirante: 51Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili:Kiam vi transiros Jordanon en la landon Kanaanan, 52tiam forpelu de antaux vi cxiujn logxantojn de la lando, kaj detruu cxiujn iliajn figurojn, kaj cxiujn iliajn fanditajn bildojn detruu, kaj cxiujn iliajn altajxojn ekstermu; 53kaj ekposedu la landon kaj eklogxu en gxi, cxar al vi Mi donas la landon, ke vi posedu gxin. 54Kaj dispartigu al vi la landon per loto konforme al viaj familioj; al la plinombra donu pli grandan posedajxon, kaj al la malplinombra donu malpli grandan posedajxon; kie al iu trafos la loto, tie estu lia posedajxo; laux la triboj de viaj patroj prenu al vi posedajxojn. 55Sed se vi ne forpelos de antaux vi la logxantojn de la lando, tiam tiuj, kiujn vi restigos el ili, estos dornoj por viaj okuloj kaj pikiloj por viaj flankoj, kaj ili premos vin en la lando, en kiu vi logxos. 56Kaj tiam tion, kion Mi intencis fari al ili, Mi faros al vi.Esperanto

Bible Hub

Numbers 32
Top of Page
Top of Page