Ἀμιναδάβ
Englishman's Concordance
Ἀμιναδάβ (Aminadab) — 3 Occurrences

Matthew 1:4 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ Ἀμιναδὰβ δὲ
NAS: was the father of Amminadab, Amminadab
KJV: Aram begat Aminadab; and Aminadab
INT: was father of Amminadab Amminadab moreover

Matthew 1:4 N
GRK: τὸν Ἀμιναδάβ Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν
NAS: of Amminadab, Amminadab the father
KJV: Aminadab; and Aminadab begat Naasson;
INT: Amminadab Amminadab moreover was father of

Luke 3:33 N
GRK: τοῦ Ἀμιναδὰβ τοῦ Ἀδμὶν
NAS: the son of Amminadab, the son of Admin,
KJV: Which was [the son] of Aminadab, which was [the son] of Aram,
INT: of Amminadab of Admin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page