ἀναστῆναι
Englishman's Concordance
ἀναστῆναι (anastēnai) — 7 Occurrences

Mark 8:31 V-ANA
GRK: τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι
NAS: three days rise again.
KJV: three days rise again.
INT: three days to rise [again]

Mark 9:10 V-ANA
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
NAS: what rising from the dead
KJV: what the rising from
INT: from among [the] dead rising

Luke 24:7 V-ANA
GRK: τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι
NAS: and the third day rise again.
KJV: the third day rise again.
INT: third day to arise

Luke 24:46 V-ANA
GRK: χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν
NAS: would suffer and rise again from the dead
KJV: to suffer, and to rise from the dead
INT: Christ and to rise from among [the] dead

John 20:9 V-ANA
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι
NAS: that He must rise again from the dead.
KJV: he must rise again from the dead.
INT: from among [the] dead to rise

Acts 10:41 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ
NAS: with Him after He arose from the dead.
KJV: after he rose from the dead.
INT: after had risen him from among

Acts 17:3 V-ANA
GRK: παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν
NAS: to suffer and rise again from the dead,
KJV: and risen again from
INT: to have suffered and to have risen from among [the] dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page