ἀπαγγεῖλαι
Englishman's Concordance
ἀπαγγεῖλαι (apangeilai) — 4 Occurrences

Matthew 28:8 V-ANA
GRK: μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς
NAS: and ran to report it to His disciples.
KJV: his disciples word.
INT: great they ran to tell [it] the disciples

Matthew 28:9 V-ANA
GRK: δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς
KJV: they went to tell his
INT: moreover they were going to tell disciples

Acts 23:17 V-ANA
GRK: ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ
NAS: something to report to him.
KJV: he hath a certain thing to tell him.
INT: he has for to report something to him

Acts 23:19 V-ANA
GRK: ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι
NAS: is it that you have to report to me?
KJV: that thou hast to tell me?
INT: which you have to report to me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page