ἅπαντες
Englishman's Concordance
ἅπαντες (hapantes) — 11 Occurrences

Mark 1:27 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες ὥστε συζητεῖν
NAS: They were all amazed, so
INT: And were astonished all so that they questioned

Mark 11:32 Adj-NMP
GRK: τὸν ὄχλον ἅπαντες γὰρ εἶχον
NAS: of the people, for everyone considered
KJV: for all [men] counted
INT: the people all indeed held

Luke 4:40 Adj-NMP
GRK: τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον
NAS: was setting, all those who
INT: of the sun all as many as had

Luke 21:15 Adj-NMP
GRK: ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι
INT: nor to reply to all those opposing

Acts 2:7 Adj-NMP
GRK: οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν
INT: not you see all these are

Acts 4:31 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες τοῦ ἁγίου
NAS: was shaken, and they were all filled
KJV: and they were all filled with the Holy
INT: and they were filled with all the Holy

Acts 5:12 Adj-NMP
GRK: ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ
INT: they were with one accord all in the

Acts 5:16 Adj-NMP
GRK: οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες
NAS: spirits, and they were all being healed.
KJV: and they were healed every one.
INT: who were healed all

Acts 16:3 Adj-NMP
GRK: ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι Ἕλλην
NAS: parts, for they all knew
KJV: for they knew all that his
INT: they knew indeed all that a Greek

Acts 16:28 Adj-NMP
GRK: σεαυτῷ κακόν ἅπαντες γάρ ἐσμεν
NAS: yourself, for we are all here!
KJV: for we are all here.
INT: to yourself injury all indeed we are

James 3:2 Adj-NMP
GRK: γὰρ πταίομεν ἅπαντες εἴ τις
NAS: For we all stumble in many
KJV: we offend all. If any man
INT: indeed we stumble all If anyone

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page