βλασφημίαν
Englishman's Concordance
βλασφημίαν (blasphēmian) — 3 Occurrences

Matthew 26:65 N-AFS
GRK: ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν
NAS: you have now heard the blasphemy;
KJV: ye have heard his blasphemy.
INT: you have heard the blasphemy

Colossians 3:8 N-AFS
GRK: θυμόν κακίαν βλασφημίαν αἰσχρολογίαν ἐκ
NAS: malice, slander, [and] abusive speech
KJV: malice, blasphemy, filthy communication
INT: rage malice slander foul language out of

Revelation 2:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν
NAS: (but you are rich), and the blasphemy by those
KJV: and [I know] the blasphemy of them which
INT: and the slander of those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page