βλασφημίας
Englishman's Concordance
βλασφημίας (blasphēmias) — 8 Occurrences

Mark 14:64 N-GFS
GRK: ἠκούσατε τῆς βλασφημίας τί ὑμῖν
NAS: You have heard the blasphemy; how
KJV: Ye have heard the blasphemy: what
INT: You heard the blasphemy what to you

Luke 5:21 N-AFP
GRK: ὃς λαλεῖ βλασφημίας τίς δύναται
NAS: [man] who speaks blasphemies? Who can
KJV: which speaketh blasphemies? Who can
INT: who speaks blasphemies who is able

John 10:33 N-GFS
GRK: ἀλλὰ περὶ βλασφημίας καὶ ὅτι
NAS: we do not stone You, but for blasphemy; and because
KJV: but for blasphemy; and because
INT: but for blasphemy and because

Jude 1:9 N-GFS
GRK: κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας ἀλλὰ εἶπεν
NAS: pronounce against him a railing judgment,
KJV: bring against him a railing accusation,
INT: a judgment to bring against [him] railing but said

Revelation 13:1 N-GFS
GRK: αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας
NAS: and on his heads [were] blasphemous names.
KJV: heads the name of blasphemy.
INT: of it [the] name of blasphemy

Revelation 13:5 N-AFP
GRK: μεγάλα καὶ βλασφημίας καὶ ἐδόθη
NAS: arrogant words and blasphemies, and authority
KJV: and blasphemies; and
INT: great things and blasphemy and was given

Revelation 13:6 N-AFP
GRK: αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν
NAS: his mouth in blasphemies against
KJV: mouth in blasphemy against God,
INT: of it for blasphemy against

Revelation 17:3 N-GFS
GRK: γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας ἔχων κεφαλὰς
NAS: full of blasphemous names,
KJV: names of blasphemy, having
INT: full of names of blasphemy having heads

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page