χαρισθήσομαι
Englishman's Concordance
χαρισθήσομαι (charisthēsomai) — 1 Occurrence

Philemon 1:22 V-FIP-1S
GRK: προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν
NAS: your prayers I will be given to you.
KJV: prayers I shall be given unto you.
INT: prayers of you I will be granted to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page