χαρίζεσθαί
Englishman's Concordance
χαρίζεσθαί (charizesthai) — 1 Occurrence

Acts 25:16 V-PNM/P
GRK: ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον
NAS: of the Romans to hand over any
KJV: of the Romans to deliver any
INT: a custom with Romans to give up any man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page