χρείας
Englishman's Concordance
χρείας (chreias) — 5 Occurrences

Acts 6:3 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης
NAS: we may put in charge of this task.
KJV: over this business.
INT: over the task this

Acts 28:10 N-AFP
GRK: πρὸς τὰς χρείας
NAS: they supplied [us] with all we needed.
KJV: [us] with such things as were necessary.
INT: for the need

Ephesians 4:29 N-GFS
GRK: οἰκοδομὴν τῆς χρείας ἵνα δῷ
NAS: for edification according to the need [of the moment], so
KJV: is good to the use of edifying, that
INT: building up of the need that it might give

Philippians 2:25 N-GFS
GRK: λειτουργὸν τῆς χρείας μου πέμψαι
NAS: and minister to my need;
KJV: he that ministered to my wants.
INT: minster of the need of me to send

Titus 3:14 N-AFP
GRK: τὰς ἀναγκαίας χρείας ἵνα μὴ
NAS: to meet pressing needs, so
KJV: for necessary uses, that they be
INT: necessary needs that not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page