Χριστόν
Englishman's Concordance
Χριστόν (Christon) — 67 Occurrences

Matthew 27:17 N-AMS
GRK: τὸν λεγόμενον Χριστόν
NAS: Jesus who is called Christ?
KJV: which is called Christ?
INT: who is called Christ

Matthew 27:22 N-AMS
GRK: τὸν λεγόμενον Χριστόν λέγουσιν πάντες
NAS: who is called Christ? They all
KJV: which is called Christ? [They] all say
INT: who is called Christ They say all

Mark 1:34 N-AMS
GRK: ᾔδεισαν αὐτὸν Χριστὸν εἶναι
INT: they knew him Christ is

Luke 2:26 N-AMS
GRK: ἴδῃ τὸν χριστὸν Κυρίου
NAS: he had seen the Lord's Christ.
KJV: he had seen the Lord's Christ.
INT: he should see the Christ of [the] Lord

Luke 4:41 N-AMS
GRK: ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι
NAS: they knew Him to be the Christ.
KJV: Thou art Christ the Son of God.
INT: they knew the Christ him to be

Luke 9:20 N-AMS
GRK: εἶπεν Τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ
NAS: and said, The Christ of God.
KJV: answering said, The Christ of God.
INT: said The Christ of God

Luke 20:41 N-AMS
GRK: λέγουσιν τὸν χριστὸν εἶναι Δαυὶδ
NAS: [is it that] they say the Christ is David's
KJV: How say they that Christ is David's
INT: do they say the Christ is of David

Luke 23:2 N-AMS
GRK: λέγοντα ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι
NAS: that He Himself is Christ, a King.
KJV: that he himself is Christ a King.
INT: saying himself Christ a king is

Luke 24:26 N-AMS
GRK: παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν
NAS: Was it not necessary for the Christ to suffer
KJV: not Christ to have suffered
INT: to suffer the Christ and to enter

Luke 24:46 N-AMS
GRK: παθεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι
NAS: it is written, that the Christ would suffer
KJV: thus it behoved Christ to suffer, and
INT: should suffer the Christ and to rise

John 9:22 N-AMS
GRK: αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν ἀποσυνάγωγος γένηται
NAS: confessed Him to be Christ, he was to be put out of the synagogue.
KJV: that he was Christ, he should be
INT: him should confess Christ put out of the synagogue he should be

John 17:3 N-AMS
GRK: ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν
NAS: and Jesus Christ whom
KJV: and Jesus Christ, whom thou hast sent.
INT: you did send Jesus Christ

Acts 2:36 N-AMS
GRK: αὐτὸν καὶ χριστὸν ἐποίησεν ὁ
NAS: Him both Lord and Christ-- this Jesus
KJV: Lord and Christ.
INT: him and Christ made

Acts 3:18 N-AMS
GRK: παθεῖν τὸν χριστὸν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν
NAS: the prophets, that His Christ would suffer,
KJV: prophets, that Christ should suffer,
INT: [that] should suffer the Christ of him he fulfilled

Acts 3:20 N-AMS
GRK: προκεχειρισμένον ὑμῖν χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: Jesus, the Christ appointed
KJV: Jesus Christ, which before was preached
INT: was foretold to you Christ Jesus

Acts 5:42 N-AMS
GRK: εὐαγγελιζόμενοι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: and preaching Jesus [as] the Christ.
KJV: preach Jesus Christ.
INT: proclaiming the gospel Christ Jesus

Acts 8:5 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν χριστόν
NAS: and [began] proclaiming Christ to them.
KJV: and preached Christ unto them.
INT: to them the Christ

Acts 8:37 Noun-AMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν Χριστόν
KJV: I believe that Jesus Christ is the Son
INT: Jesus Christ

Acts 11:17 N-AMS
GRK: κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ἐγὼ τίς
NAS: Jesus Christ, who
KJV: the Lord Jesus Christ; what
INT: Lord Jesus Christ and I who

Acts 17:3 N-AMS
GRK: ὅτι τὸν χριστὸν ἔδει παθεῖν
NAS: and giving evidence that the Christ had
KJV: that Christ must needs
INT: that the Christ it behoved to have suffered

Acts 18:5 N-AMS
GRK: εἶναι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: to the Jews that Jesus was the Christ.
KJV: to the Jews [that] Jesus [was] Christ.
INT: is the Christ Jesus

Acts 18:28 N-AMS
GRK: εἶναι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: that Jesus was the Christ.
KJV: that Jesus was Christ.
INT: to be the Christ Jesus

Acts 24:24 N-AMS
GRK: τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως
NAS: faith in Christ Jesus.
KJV: the faith in Christ.
INT: the in Christ Jesus faith

Romans 6:3 N-AMS
GRK: ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς
NAS: have been baptized into Christ Jesus
KJV: into Jesus Christ were baptized into
INT: we were baptized unto Christ Jesus unto

Romans 8:11 N-AMS
GRK: ἐκ νεκρῶν Χριστὸν Ἰησοῦν ζωοποιήσει
NAS: in you, He who raised Christ Jesus
KJV: he that raised up Christ from
INT: from among [the] dead Christ Jesus will give life

Romans 10:6 N-AMS
GRK: τοῦτ' ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν
NAS: (that is, to bring Christ down),
KJV: to bring Christ down
INT: that is Christ to bring down

Romans 10:7 N-AMS
GRK: τοῦτ' ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν
NAS: (that is, to bring Christ up from the dead).
KJV: to bring up Christ again
INT: That is Christ from among [the] dead

Romans 13:14 N-AMS
GRK: κύριον Ἰησοῦν Χριστόν καὶ τῆς
NAS: on the Lord Jesus Christ, and make no
KJV: the Lord Jesus Christ, and make
INT: Lord Jesus Christ and of the

Romans 15:5 N-AMS
GRK: ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: according to Christ Jesus,
KJV: according to Christ Jesus:
INT: one another according to Christ Jesus

Romans 15:8 N-AMS
GRK: λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι
NAS: For I say that Christ has become
KJV: I say that Jesus Christ was a minister
INT: I say indeed Christ a servant has become

Romans 16:5 N-AMS
GRK: Ἀσίας εἰς Χριστόν
NAS: is the first convert to Christ from Asia.
KJV: of Achaia unto Christ.
INT: of Achaia for Christ

1 Corinthians 1:23 N-AMS
GRK: δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις
NAS: but we preach Christ crucified,
KJV: preach Christ crucified,
INT: however preach Christ crucified to Jews

1 Corinthians 1:24 N-AMS
GRK: καὶ Ἕλλησιν Χριστὸν θεοῦ δύναμιν
NAS: and Greeks, Christ the power
KJV: and Greeks, Christ the power of God,
INT: and Greeks Christ God's power

1 Corinthians 2:2 N-AMS
GRK: μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον
NAS: Jesus Christ, and Him crucified.
KJV: save Jesus Christ, and him
INT: not Jesus Christ and him

1 Corinthians 4:10 N-AMS
GRK: μωροὶ διὰ Χριστόν ὑμεῖς δὲ
NAS: We are fools for Christ's sake,
KJV: [are] fools for Christ's sake, but
INT: [are] fools on account of Christ you however

1 Corinthians 8:12 N-AMS
GRK: ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε
NAS: you sin against Christ.
KJV: ye sin against Christ.
INT: weak against Christ you sin

1 Corinthians 10:9 N-AMS
GRK: ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν καθώς τινες
INT: should we test the Christ as some

1 Corinthians 15:15 N-AMS
GRK: ἤγειρεν τὸν χριστόν ὃν οὐκ
NAS: that He raised Christ, whom
KJV: he raised up Christ: whom
INT: he raised up Christ whom not

2 Corinthians 1:21 N-AMS
GRK: ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας
NAS: He who establishes us with you in Christ and anointed
KJV: you in Christ, and hath anointed
INT: you unto Christ and having anointed

2 Corinthians 4:5 N-AMS
GRK: κηρύσσομεν ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν κύριον
NAS: ourselves but Christ Jesus
KJV: ourselves, but Christ Jesus the Lord;
INT: do we proclaim but Christ Jesus Lord

2 Corinthians 5:16 N-AMS
GRK: κατὰ σάρκα Χριστόν ἀλλὰ νῦν
NAS: we have known Christ according
KJV: we have known Christ after
INT: according to flesh Christ yet now

2 Corinthians 11:3 N-AMS
GRK: εἰς τὸν χριστόν
NAS: and purity [of devotion] to Christ.
KJV: the simplicity that is in Christ.
INT: as to Christ

Galatians 2:16 N-AMS
GRK: ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν
NAS: we have believed in Christ Jesus,
KJV: Jesus Christ, that
INT: we on Christ Jesus believed

Galatians 3:24 N-AMS
GRK: γέγονεν εἰς Χριστόν ἵνα ἐκ
NAS: our tutor [to lead us] to Christ, so
KJV: [to bring us] unto Christ, that
INT: has been to Christ that by

Galatians 3:27 N-AMS
GRK: γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν
NAS: were baptized into Christ have clothed
KJV: into Christ have put on
INT: indeed to Christ were baptized Christ

Galatians 3:27 N-AMS
GRK: Χριστὸν ἐβαπτίσθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε
NAS: have clothed yourselves with Christ.
KJV: Christ have put on Christ.
INT: Christ were baptized Christ you did put on

Galatians 4:14 N-AMS
GRK: με ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: of God, as Christ Jesus
KJV: of God, [even] as Christ Jesus.
INT: me as Christ Jesus

Ephesians 3:17 N-AMS
GRK: κατοικῆσαι τὸν χριστὸν διὰ τῆς
NAS: so that Christ may dwell
KJV: That Christ may dwell in
INT: [for] to dwell Christ through

Ephesians 4:20 N-AMS
GRK: ἐμάθετε τὸν χριστόν
NAS: But you did not learn Christ in this way,
KJV: so learned Christ;
INT: learned Christ

Ephesians 5:32 N-AMS
GRK: λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς
NAS: with reference to Christ and the church.
KJV: concerning Christ and
INT: speak as to Christ and as to

Ephesians 6:24 N-AMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ
NAS: Jesus Christ with incorruptible
KJV: Lord Jesus Christ in sincerity.
INT: of us Jesus Christ in incorruption

Philippians 1:15 N-AMS
GRK: εὐδοκίαν τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν
NAS: are preaching Christ even
KJV: indeed preach Christ even of
INT: good-will Christ are proclaiming

Philippians 1:17 N-AMS
GRK: ἐριθείας τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν οὐχ
NAS: proclaim Christ out of selfish ambition
INT: self-interest the Christ are proclaiming not

Philippians 3:7 N-AMS
GRK: διὰ τὸν χριστὸν ζημίαν
NAS: as loss for the sake of Christ.
KJV: loss for Christ.
INT: on account of Christ loss

Philippians 3:8 N-AMS
GRK: σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω
NAS: so that I may gain Christ,
KJV: that I may win Christ,
INT: rubbish that Christ I might gain

Philippians 3:20 N-AMS
GRK: κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
NAS: the Lord Jesus Christ;
KJV: the Lord Jesus Christ:
INT: [the] Lord Jesus Christ

Colossians 2:5 N-AMS
GRK: τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν
NAS: of your faith in Christ.
KJV: faith in Christ.
INT: of the in Christ faith of you

Colossians 2:6 N-AMS
GRK: παρελάβετε τὸν χριστὸν Ἰησοῦν τὸν
NAS: as you have received Christ Jesus
KJV: received Christ Jesus
INT: you received Christ Jesus the

Colossians 2:8 N-AMS
GRK: οὐ κατὰ Χριστόν
NAS: than according to Christ.
KJV: not after Christ.
INT: not according to Christ

2 Timothy 2:8 N-AMS
GRK: μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ
NAS: Jesus Christ, risen
KJV: Remember that Jesus Christ of the seed
INT: Remember Jesus Christ raised from among

Philemon 1:6 N-AMS
GRK: ἡμῖν εἰς Χριστόν
NAS: good thing which is in you for Christ's sake.
KJV: you in Christ Jesus.
INT: us toward Christ

1 Peter 1:11 N-AMS
GRK: τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ
NAS: the sufferings of Christ and the glories
KJV: of Christ, and
INT: the [belonging] to Christ sufferings and

1 Peter 3:15 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν
NAS: but sanctify Christ as Lord
INT: moreover Christ sanctify in

1 John 2:1 N-AMS
GRK: πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον
NAS: Jesus Christ the righteous;
KJV: Jesus Christ the righteous:
INT: Father Jesus Christ [the] righteous

1 John 4:2 N-AMS
GRK: ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ
NAS: that Jesus Christ has come
KJV: that Jesus Christ is come
INT: confesses Jesus Christ in flesh

2 John 1:7 N-AMS
GRK: ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν
NAS: Jesus Christ [as] coming
KJV: not that Jesus Christ is come in
INT: do confess Jesus Christ coming in

Jude 1:4 N-AMS
GRK: ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι
NAS: and Lord, Jesus Christ.
KJV: Lord Jesus Christ.
INT: of us Jesus Christ denying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page