διακονίαν
Englishman's Concordance
διακονίαν (diakonian) — 16 Occurrences

Luke 10:40 N-AFS
GRK: περὶ πολλὴν διακονίαν ἐπιστᾶσα δὲ
NAS: with all her preparations; and she came
KJV: about much serving, and came to him,
INT: about much service having come up moreover

Acts 11:29 N-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς
NAS: to send [a contribution] for the relief of the brethren
KJV: to send relief unto
INT: of them for ministry to send to those

Acts 12:25 N-AFS
GRK: πληρώσαντες τὴν διακονίαν συμπαραλαβόντες Ἰωάννην
NAS: when they had fulfilled their mission, taking along
KJV: when they had fulfilled [their] ministry, and
INT: having fulfilled the mission having taken with [them] John

Acts 20:24 N-AFS
GRK: καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον
NAS: my course and the ministry which
KJV: and the ministry, which
INT: and the ministry which I received

Romans 11:13 N-AFS
GRK: ἀπόστολος τὴν διακονίαν μου δοξάζω
NAS: of Gentiles, I magnify my ministry,
KJV: I magnify mine office:
INT: apostle the ministry of me I glorify

Romans 12:7 N-AFS
GRK: εἴτε διακονίαν ἐν τῇ
NAS: if service, in his serving; or
KJV: Or ministry, [let us wait] on
INT: or service in the

1 Corinthians 16:15 N-AFS
GRK: καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις
NAS: themselves for ministry to the saints),
KJV: to the ministry of the saints,)
INT: and for service to the saints

2 Corinthians 4:1 N-AFS
GRK: ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς
NAS: this ministry, as we received mercy,
KJV: this ministry, as
INT: having the ministry this as

2 Corinthians 5:18 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς
NAS: and gave us the ministry of reconciliation,
KJV: to us the ministry of reconciliation;
INT: to us the ministry of reconciliation

2 Corinthians 11:8 N-AFS
GRK: τὴν ὑμῶν διακονίαν
NAS: wages [from] [them] to serve you;
KJV: do you service.
INT: toward you service

Colossians 4:17 N-AFS
GRK: Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες
NAS: Take heed to the ministry which
KJV: Take heed to the ministry which
INT: Take heed to the service which you did receive

1 Timothy 1:12 N-AFS
GRK: θέμενος εἰς διακονίαν
NAS: me faithful, putting me into service,
KJV: putting me into the ministry;
INT: having appointed [me] to service

2 Timothy 4:5 N-AFS
GRK: εὐαγγελιστοῦ τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον
NAS: fulfill your ministry.
KJV: make full proof of thy ministry.
INT: of an evangelist the ministry of you fully carry out

2 Timothy 4:11 N-AFS
GRK: εὔχρηστος εἰς διακονίαν
NAS: him with you, for he is useful to me for service.
KJV: to me for the ministry.
INT: useful for service

Hebrews 1:14 N-AFS
GRK: πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ
NAS: sent out to render service for the sake
KJV: to minister for
INT: spirits for service being sent forth on account of

Revelation 2:19 N-AFS
GRK: καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν
NAS: and faith and service and perseverance,
KJV: charity, and service, and faith,
INT: and the service and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page