διακονίας
Englishman's Concordance
διακονίας (diakonias) — 7 Occurrences

Acts 1:17 N-GFS
GRK: κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης
NAS: his share in this ministry.
KJV: part of this ministry.
INT: a part the ministry of this

Acts 1:25 N-GFS
GRK: τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ
NAS: this ministry and apostleship
KJV: part of this ministry and apostleship,
INT: part of the ministry this and

Acts 21:19 N-GFS
GRK: διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ
NAS: the Gentiles through his ministry.
KJV: by his ministry.
INT: by the ministry of him

2 Corinthians 8:4 N-GFS
GRK: κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς
NAS: of participation in the support of the saints,
KJV: [take upon us] the fellowship of the ministering to
INT: fellowship of the service which [was] for

2 Corinthians 9:1 N-GFS
GRK: γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς
NAS: this ministry to the saints;
KJV: touching the ministering to
INT: indeed the service which [is] for

2 Corinthians 9:13 N-GFS
GRK: δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες
NAS: given by this ministry, they will glorify
KJV: of this ministration they glorify
INT: proof of the service this [they] glorifying

Ephesians 4:12 N-GFS
GRK: εἰς ἔργον διακονίας εἰς οἰκοδομὴν
NAS: for the work of service, to the building
KJV: the work of the ministry, for
INT: for work of [the] ministry for building up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page