διάκονοι
Englishman's Concordance
διάκονοι (diakonoi) — 7 Occurrences

John 2:9 N-NMP
GRK: οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ
NAS: it came from (but the servants who had drawn
KJV: it was: (but the servants which drew
INT: which moreover servants knew who

1 Corinthians 3:5 N-NMP
GRK: ἐστιν Παῦλος διάκονοι δι' ὧν
NAS: is Paul? Servants through
KJV: [is] Apollos, but ministers by whom
INT: is Paul servants through whom

2 Corinthians 6:4 N-NMP
GRK: ὡς θεοῦ διάκονοι ἐν ὑπομονῇ
NAS: ourselves as servants of God,
KJV: ourselves as the ministers of God, in
INT: as God's servants in endurance

2 Corinthians 11:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται
NAS: if his servants also
KJV: if his ministers also be transformed
INT: also the servants of him masquerade

2 Corinthians 11:15 N-NMP
GRK: μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης ὧν
NAS: disguise themselves as servants of righteousness,
KJV: as the ministers of righteousness;
INT: masquerade as servants of righteousness of whom

2 Corinthians 11:23 N-NMP
GRK: διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν
NAS: Are they servants of Christ?-- I speak
KJV: Are they ministers of Christ? (I speak
INT: Servants of Christ are they

1 Timothy 3:12 N-NMP
GRK: διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς
NAS: Deacons must be husbands of [only] one
KJV: Let the deacons be the husbands
INT: Those who serve let be of one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page