διακρίνειν
Englishman's Concordance
διακρίνειν (diakrinein) — 1 Occurrence

Matthew 16:3 V-PNA
GRK: οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν τὰ δὲ
NAS: Do you know how to discern the appearance
KJV: ye can discern the face
INT: sky you know [how] to discern moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page