διακρινόμενος
Englishman's Concordance
διακρινόμενος (diakrinomenos) — 5 Occurrences

Acts 10:20 V-PPM-NMS
GRK: αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος ὅτι ἐγὼ
NAS: them without misgivings, for I have sent
KJV: with them, doubting nothing: for
INT: them nothing doubting because I

Romans 14:23 V-PPM-NMS
GRK: ὁ δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ
NAS: But he who doubts is condemned if
KJV: And he that doubteth is damned if
INT: he who however doubts if he eats

James 1:6 V-PPM-NMS
GRK: πίστει μηδὲν διακρινόμενος ὁ γὰρ
NAS: without any doubting, for the one who doubts
KJV: nothing wavering. For
INT: faith nothing doubting he who indeed

James 1:6 V-PPM-NMS
GRK: ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι
NAS: doubting, for the one who doubts is like
KJV: For he that wavereth is like
INT: he who indeed doubts is like a wave

Jude 1:9 V-PPM-NMS
GRK: τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ
NAS: when he disputed with the devil
KJV: when contending with the devil
INT: with the devil disputing he reasoned about

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page