διακρινομένους
Englishman's Concordance
διακρινομένους (diakrinomenous) — 1 Occurrence

Jude 1:22 V-PPM-AMP
GRK: μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους
NAS: on some, who are doubting;
KJV: have compassion, making a difference:
INT: indeed have mercy on who are doubting

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page