διαμαρτυράμενοι
Englishman's Concordance
διαμαρτυράμενοι (diamartyramenoi) — 1 Occurrence

Acts 8:25 V-APM-NMP
GRK: μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες
NAS: So, when they had solemnly testified and spoken
KJV: And they, when they had testified and
INT: indeed therefore having earnestly testified and having spoken

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page