διαμαρτύρηται
Englishman's Concordance
διαμαρτύρηται (diamartyrētai) — 1 Occurrence

Luke 16:28 V-PSM/P-3S
GRK: ἀδελφούς ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα
NAS: in order that he may warn them, so
KJV: that he may testify unto them,
INT: brothers so that he might warn them that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page