διαμαρτύρεταί
Englishman's Concordance
διαμαρτύρεταί (diamartyretai) — 1 Occurrence

Acts 20:23 V-PIM/P-3S
GRK: κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον
NAS: Spirit solemnly testifies to me in every
KJV: Ghost witnesseth in every
INT: in every city fully testifies to me saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page