διαμερισθήσονται
Englishman's Concordance
διαμερισθήσονται (diameristhēsontai) — 1 Occurrence

Luke 12:53 V-FIP-3P
GRK: διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ
NAS: They will be divided, father against
KJV: The father shall be divided against
INT: Will be divided father against

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page