διαμερισθεῖσα
Englishman's Concordance
διαμερισθεῖσα (diameristheisa) — 1 Occurrence

Luke 11:17 V-APP-NFS
GRK: ἐφ' ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται καὶ
NAS: kingdom divided against
KJV: Every kingdom divided against itself
INT: against itself having been divided is brought to desolation and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page