διαμεριζόμεναι
Englishman's Concordance
διαμεριζόμεναι (diamerizomenai) — 1 Occurrence

Acts 2:3 V-PPM/P-NFP
GRK: ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ
NAS: as of fire distributing themselves, and they rested
KJV: unto them cloven tongues
INT: there appeared to them divided tongues as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page