διαμεριζόμενοι
Englishman's Concordance
διαμεριζόμενοι (diamerizomenoi) — 1 Occurrence

Luke 23:34 V-PPM-NMP
GRK: τί ποιοῦσιν διαμεριζόμενοι δὲ τὰ
NAS: lots, dividing up His garments
KJV: they do. And they parted his raiment,
INT: what they do dividing moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page