διεμαρτυράμεθα
Englishman's Concordance
διεμαρτυράμεθα (diemartyrametha) — 1 Occurrence

1 Thessalonians 4:6 V-AIM-1P
GRK: ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα
NAS: told you before and solemnly warned [you].
KJV: you and testified.
INT: you and fully testified

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page