εἰδωλοθύτων
Englishman's Concordance
εἰδωλοθύτων (eidōlothytōn) — 3 Occurrences

Acts 15:29 Adj-GNP
GRK: ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος
NAS: that you abstain from things sacrificed to idols and from blood
KJV: That ye abstain from meats offered to idols, and
INT: to abstain from things sacrificed to idols and from blood

1 Corinthians 8:1 Adj-GNP
GRK: δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι
NAS: concerning things sacrificed to idols, we know
KJV: as touching things offered unto idols, we know
INT: moreover the things sacrificed to idols we know indeed

1 Corinthians 8:4 Adj-GNP
GRK: οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι
NAS: the eating of things sacrificed to idols, we know
KJV: the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know
INT: then of the things sacrificed to idols we know that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page