εἴκοσι
Englishman's Concordance
εἴκοσι (eikosi) — 11 Occurrences

Luke 14:31 Adj-NMP
GRK: τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ
NAS: against him with twenty thousand?
KJV: him with twenty thousand?
INT: the [one] with twenty thousand who comes

John 6:19 Adj-NMP
GRK: ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ
NAS: about three or
KJV: about five and twenty or thirty
INT: about furlongs twenty five or

Acts 1:15 Adj-NMP
GRK: ὡσεὶ ἑκατὸν εἴκοσι
NAS: one hundred and twenty persons
KJV: about an hundred and twenty,)
INT: about a hundred [and] twenty

Acts 27:28 Adj-NMP
GRK: εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι βραχὺ δὲ
NAS: and found [it to be] twenty fathoms;
KJV: and found [it] twenty fathoms:
INT: they found fathoms twenty a little moreover

1 Corinthians 10:8 Adj-NMP
GRK: μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες
NAS: of them did, and twenty-three thousand
KJV: day three and twenty thousand.
INT: in one day twenty three thousand

Revelation 4:4 Adj-NMP
GRK: θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες καὶ
NAS: the throne [were] twenty-four thrones;
KJV: [were] four and twenty seats: and
INT: throne thrones twenty four and

Revelation 4:4 Adj-AMP
GRK: τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους
NAS: and upon the thrones [I saw] twenty-four elders
KJV: four and twenty elders sitting,
INT: the thrones twenty four elders

Revelation 4:10 Adj-NMP
GRK: πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι
NAS: the twenty-four elders will fall down
KJV: The four and twenty elders fall down
INT: will fall the twenty four elders

Revelation 5:8 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι
NAS: living creatures and the twenty-four elders
KJV: and four [and] twenty elders fell down
INT: and the twenty four elders

Revelation 11:16 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι
NAS: And the twenty-four elders, who sit
KJV: the four and twenty elders, which
INT: And the twenty four elders

Revelation 19:4 Adj-NMP
GRK: πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ
NAS: And the twenty-four elders
KJV: the four and twenty elders and
INT: elders twenty four and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page