εἱστήκεισαν
Englishman's Concordance
εἱστήκεισαν (heistēkeisan) — 7 Occurrences

Matthew 12:46 V-LIA-3P
GRK: ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες
NAS: and brothers were standing outside,
KJV: his brethren stood without, desiring
INT: brothers of him were standing outside seeking

Luke 23:10 V-LIA-3P
GRK: εἱστήκεισαν δὲ οἱ
NAS: and the scribes were standing there, accusing
KJV: scribes stood and vehemently
INT: had stood moreover the

Luke 23:49 V-LIA-3P
GRK: εἱστήκεισαν δὲ πάντες
NAS: Him from Galilee were standing at a distance,
KJV: Galilee, stood afar off,
INT: stood moreover all

John 18:18 V-LIA-3P
GRK: εἱστήκεισαν δὲ οἱ
NAS: and the officers were standing [there], having made
KJV: officers stood there, who had made
INT: were standing moreover the

John 19:25 V-LIA-3P
GRK: εἱστήκεισαν δὲ παρὰ
NAS: these things. But standing by the cross
KJV: Now there stood by the cross
INT: stood moreover by

Acts 9:7 V-LIA-3P
GRK: συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί ἀκούοντες
NAS: who traveled with him stood speechless,
KJV: with him stood speechless,
INT: were travelling with him stood speechless hearing

Revelation 7:11 V-LIA-3P
GRK: οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ
NAS: the angels were standing around
KJV: the angels stood round about
INT: the angels stood around the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476
153 Occurrences


εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
ἴσους — 1 Occ.
ἰσότης — 1 Occ.
ἰσότητα — 1 Occ.
ἰσότητος — 1 Occ.
ἰσότιμον — 1 Occ.
ἰσόψυχον — 1 Occ.
Ἰσραήλ — 68 Occ.
Ἰσραηλῖται — 7 Occ.
Ἰσραηλίτης — 2 Occ.
εἱστήκει — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page