ἐκάλεσεν
Englishman's Concordance
ἐκάλεσεν (ekalesen) — 10 Occurrences

Matthew 1:25 V-AIA-3S
GRK: υἱόν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα
NAS: to a Son; and he called His name
KJV: son: and he called his name
INT: a son and he called the name

Matthew 4:21 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς
NAS: their nets; and He called them.
KJV: nets; and he called them.
INT: of them and he called them

Matthew 25:14 V-AIA-3S
GRK: ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους
NAS: [about] to go on a journey, who called his own
KJV: travelling into a far country, [who] called his own
INT: a man going on a journey called the own

Mark 1:20 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς καὶ
NAS: Immediately He called them; and they left
KJV: And straightway he called them: and
INT: And immediately he called them and

Luke 14:16 V-AIA-3S
GRK: μέγα καὶ ἐκάλεσεν πολλούς
NAS: a big dinner, and he invited many;
KJV: supper, and bade many:
INT: great and invited many

Romans 8:30 V-AIA-3S
GRK: τούτους καὶ ἐκάλεσεν καὶ οὓς
NAS: He also called; and these
KJV: he also called: and whom
INT: these also he called and whom

Romans 8:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὓς ἐκάλεσεν τούτους καὶ
NAS: whom He called, He also
KJV: and whom he called, them he
INT: and whom he called these also

Romans 9:24 V-AIA-3S
GRK: οὓς καὶ ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐ
NAS: He also called, not from among
KJV: us, whom he hath called, not of
INT: whom also he called us not

1 Thessalonians 4:7 V-AIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ
NAS: For God has not called us for the purpose of impurity,
KJV: hath not called us unto
INT: not indeed called us

2 Thessalonians 2:14 V-AIA-3S
GRK: ὃ καὶ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ
NAS: It was for this He called you through
KJV: Whereunto he called you by
INT: this moreover he called you by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2564
148 Occurrences


ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσεται — 11 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
Additional Entries
κακώσων — 1 Occ.
κακώσουσιν — 1 Occ.
κακῶς — 16 Occ.
κάκωσιν — 1 Occ.
καλάμην — 1 Occ.
καλάμῳ — 4 Occ.
κάλαμον — 6 Occ.
κάλαμος — 1 Occ.
καλάμου — 1 Occ.
ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page