ἐκήρυσσεν
Englishman's Concordance
ἐκήρυσσεν (ekēryssen) — 3 Occurrences

Mark 1:7 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐκήρυσσεν λέγων Ἔρχεται
NAS: And he was preaching, and saying,
KJV: And preached, saying, There cometh
INT: And he preached saying He comes

Acts 8:5 V-IIA-3S
GRK: τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν
NAS: of Samaria and [began] proclaiming Christ
KJV: of Samaria, and preached Christ
INT: of Samaria proclaimed to them the

Acts 9:20 V-IIA-3S
GRK: ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: and immediately he [began] to proclaim Jesus
KJV: And straightway he preached Christ in
INT: the synagogues he was proclaiming Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page