ἐκκλησίαις
Englishman's Concordance
ἐκκλησίαις (ekklēsiais) — 18 Occurrences

1 Corinthians 7:17 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι
NAS: I direct in all the churches.
KJV: in all churches.
INT: in the churches all I order

1 Corinthians 14:33 N-DFP
GRK: πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων
NAS: as in all the churches of the saints.
KJV: in all churches of the saints.
INT: all the churches of the saints

1 Corinthians 14:34 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν οὐ
NAS: are to keep silent in the churches; for they are not permitted
KJV: in the churches: for
INT: in the churches let them be silent not

1 Corinthians 16:1 N-DFP
GRK: διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας
NAS: as I directed the churches of Galatia,
KJV: I have given order to the churches of Galatia,
INT: I directed the churches of Galatia

2 Corinthians 8:1 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας
NAS: which has been given in the churches of Macedonia,
KJV: bestowed on the churches of Macedonia;
INT: in the churches of Macedonia

Galatians 1:2 N-DFP
GRK: ἀδελφοί ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας
NAS: the brethren who are with me, To the churches of Galatia:
KJV: me, unto the churches of Galatia:
INT: brothers to the churches of Galatia

Galatians 1:22 N-DFP
GRK: προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας
NAS: by sight to the churches of Judea
KJV: by face unto the churches of Judaea
INT: by face to the churches of Judea

2 Thessalonians 1:4 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ
NAS: of you among the churches of God
KJV: you in the churches of God for
INT: in the churches of God

Revelation 1:4 N-DFP
GRK: ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν
NAS: to the seven churches that are in Asia:
KJV: to the seven churches which
INT: to the seven churches that [are] in

Revelation 1:11 N-DFP
GRK: ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις εἰς Ἔφεσον
NAS: [it] to the seven churches: to Ephesus
KJV: [it] unto the seven churches which
INT: to the seven churches to Ephesus

Revelation 2:7 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Τῷ νικῶντι
NAS: says to the churches. To him who overcomes,
KJV: saith unto the churches; To him
INT: says to the churches To him that overcomes

Revelation 2:11 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Ὁ νικῶν
NAS: says to the churches. He who overcomes
KJV: saith unto the churches; He that overcometh
INT: says to the churches He that overcomes

Revelation 2:17 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις Τῷ νικῶντι
NAS: says to the churches. To him who overcomes,
KJV: saith unto the churches; To him
INT: says to the churches To him that overcomes

Revelation 2:29 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: the Spirit says to the churches.'
KJV: the Spirit saith unto the churches.
INT: says to the churches

Revelation 3:6 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: the Spirit says to the churches.'
KJV: the Spirit saith unto the churches.
INT: says to the churches

Revelation 3:13 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: the Spirit says to the churches.'
KJV: the Spirit saith unto the churches.
INT: says to the churches

Revelation 3:22 N-DFP
GRK: λέγει ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: the Spirit says to the churches.'
KJV: the Spirit saith unto the churches.
INT: says to the churches

Revelation 22:16 N-DFP
GRK: ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις ἐγώ εἰμι
NAS: to you these things for the churches. I am
KJV: these things in the churches. I am
INT: in the churches I am

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page