ἐκκλησίαν
Englishman's Concordance
ἐκκλησίαν (ekklēsian) — 20 Occurrences

Matthew 16:18 N-AFS
GRK: μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι
NAS: I will build My church; and the gates
KJV: I will build my church; and the gates
INT: my church and [the] gates

Acts 5:11 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ
NAS: over the whole church, and over all
KJV: upon all the church, and upon
INT: all the church and upon

Acts 8:1 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν
NAS: against the church in Jerusalem,
KJV: against the church which
INT: against the church which [was] in

Acts 8:3 N-AFS
GRK: ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς
NAS: [began] ravaging the church, entering
KJV: he made havock of the church, entering into
INT: was destroying the church by the

Acts 13:1 N-AFS
GRK: τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ
NAS: there were at Antioch, in the church that was [there], prophets
KJV: there were in the church that was at
INT: the being church prophets and

Acts 14:23 N-AFS
GRK: αὐτοῖς κατ' ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι
NAS: for them in every church, having prayed
KJV: in every church, and had prayed
INT: for them in every church elders having prayed

Acts 14:27 N-AFS
GRK: συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα
NAS: and gathered the church together,
KJV: had gathered the church together,
INT: having gathered together the church they declared all that

Acts 18:22 N-AFS
GRK: ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς
NAS: up and greeted the church, and went down
KJV: saluted the church, he went down
INT: having greeted the church he went down to

Acts 19:41 N-AFS
GRK: ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν
NAS: this he dismissed the assembly.
KJV: spoken, he dismissed the assembly.
INT: he dismissed the assembly

Acts 20:28 N-AFS
GRK: ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ
NAS: to shepherd the church of God
KJV: to feed the church of God,
INT: to shepherd the church of God

Romans 16:5 N-AFS
GRK: οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον
NAS: also [greet] the church that is in their house.
KJV: Likewise [greet] the church that is in
INT: house of them church greet Epaenetus

1 Corinthians 14:4 N-AFS
GRK: δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ
NAS: edifies the church.
KJV: edifieth the church.
INT: however prophesies [the] church builds up

1 Corinthians 15:9 N-AFS
GRK: ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ
NAS: I persecuted the church of God.
KJV: I persecuted the church of God.
INT: I persecuted the church of God

Galatians 1:13 N-AFS
GRK: ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ
NAS: I used to persecute the church of God
KJV: I persecuted the church of God,
INT: I was persecuting the church of God

Ephesians 5:25 N-AFS
GRK: ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν
NAS: also loved the church and gave Himself
KJV: also loved the church, and gave
INT: loved the church and himself

Ephesians 5:27 N-AFS
GRK: ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν
NAS: to Himself the church in all her glory,
KJV: a glorious church, not
INT: glorious the church not having

Ephesians 5:29 N-AFS
GRK: χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν
NAS: as Christ also [does] the church,
KJV: even as the Lord the church:
INT: Christ the church

Ephesians 5:32 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἐκκλησίαν
NAS: to Christ and the church.
KJV: Christ and the church.
INT: as to the church

Philippians 3:6 N-AFS
GRK: διώκων τὴν ἐκκλησίαν κατὰ δικαιοσύνην
NAS: a persecutor of the church; as to the righteousness
KJV: persecuting the church; touching
INT: persecuting the church according to righteousness

Colossians 4:15 N-AFS
GRK: οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν
NAS: and also Nympha and the church that is in her house.
KJV: and the church which is in
INT: house of her church

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page