ἐκκλησίας
Englishman's Concordance
ἐκκλησίας (ekklēsias) — 29 Occurrences

Matthew 18:17 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ ἔστω
NAS: even to the church, let him be to you as a Gentile
KJV: he neglect to hear the church, let him be
INT: also the church he fail to listen to let him be

Acts 11:22 N-GFS
GRK: ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης
NAS: the ears of the church at Jerusalem,
KJV: the ears of the church which
INT: ears of the church which was

Acts 12:1 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας
NAS: belonged to the church in order to mistreat
KJV: certain of the church.
INT: of the church

Acts 12:5 N-GFS
GRK: ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν
NAS: fervently by the church to God.
KJV: without ceasing of the church unto God
INT: by the church to

Acts 15:3 N-GFS
GRK: ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας διήρχοντο τήν
NAS: being sent on their way by the church, they were passing through
KJV: by the church, they passed through
INT: by the church passed through

Acts 15:4 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν
NAS: they were received by the church and the apostles
KJV: of the church, and
INT: by the church and the

Acts 15:41 N-AFP
GRK: ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας
NAS: strengthening the churches.
KJV: Cilicia, confirming the churches.
INT: strengthening the churches

Acts 20:17 N-GFS
GRK: πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας
NAS: to him the elders of the church.
KJV: and called the elders of the church.
INT: elders of the church

Romans 16:1 N-GFS
GRK: διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν
NAS: who is a servant of the church which is at Cenchrea;
KJV: a servant of the church which
INT: servant of the church in

Romans 16:23 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς ἐκκλησίας ἀσπάζεται ὑμᾶς
NAS: to me and to the whole church, greets
KJV: and of the whole church, saluteth you.
INT: all of the church Greets you

1 Corinthians 11:22 N-GFS
GRK: ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ
NAS: do you despise the church of God
KJV: or despise ye the church of God, and
INT: or the church of God

1 Corinthians 14:12 N-GFS
GRK: οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα
NAS: for the edification of the church.
KJV: to the edifying of the church.
INT: building up of the church seek that

2 Corinthians 11:8 N-AFP
GRK: ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν
NAS: other churches by taking
KJV: I robbed other churches, taking wages
INT: Other churches I robbed having received

2 Corinthians 12:13 N-AFP
GRK: τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας εἰ μὴ
NAS: to the rest of the churches, except
KJV: to other churches, except [it be] that
INT: the rest [of the] churches if not

Ephesians 3:10 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος
NAS: through the church to the rulers
KJV: by the church the manifold
INT: through the church the manifold

Ephesians 5:23 N-GFS
GRK: κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας αὐτὸς σωτὴρ
NAS: is the head of the church, He Himself
KJV: is the head of the church: and
INT: [is] head of the church he Savior

Colossians 1:18 N-GFS
GRK: σώματος τῆς ἐκκλησίας ὅς ἐστιν
NAS: of the body, the church; and He is the beginning,
KJV: of the body, the church: who
INT: body the church who is

1 Timothy 3:5 N-GFS
GRK: οἶδεν πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται
NAS: will he take care of the church of God?),
KJV: shall he take care of the church of God?)
INT: knows how [the] church of God will he take care of

Hebrews 2:12 N-GFS
GRK: ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε
NAS: IN THE MIDST OF THE CONGREGATION I WILL SING YOUR PRAISE.
KJV: the midst of the church will I sing praise
INT: in [the] midst of [the] congregation I will sing praise you

James 5:14 N-GFS
GRK: πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν
NAS: for the elders of the church and they are to pray
KJV: for the elders of the church; and
INT: elders of the church and let them pray

3 John 1:6 N-GFS
GRK: ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας οὓς καλῶς
NAS: before the church. You will do
KJV: before the church: whom
INT: love before [the] church who well

3 John 1:10 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει
NAS: [to do so] and puts [them] out of the church.
KJV: casteth [them] out of the church.
INT: from the church casts [them] out

Revelation 2:1 N-GFS
GRK: ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: To the angel of the church in Ephesus
KJV: Unto the angel of the church of Ephesus
INT: in Ephesus church write These things

Revelation 2:8 N-GFS
GRK: ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: And to the angel of the church in Smyrna
KJV: unto the angel of the church in Smyrna
INT: in Smyrna the church write These things

Revelation 2:12 N-GFS
GRK: ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: And to the angel of the church in Pergamum
KJV: to the angel of the church in
INT: in Pergamum church write These things

Revelation 2:18 N-GFS
GRK: ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: And to the angel of the church in Thyatira
KJV: unto the angel of the church in
INT: in Thyatira church write These things

Revelation 3:1 N-GFS
GRK: ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: To the angel of the church in Sardis
KJV: unto the angel of the church in
INT: in Sardis church write These things

Revelation 3:7 N-GFS
GRK: ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: And to the angel of the church in Philadelphia
KJV: to the angel of the church in
INT: in Philadelphia church write These things

Revelation 3:14 N-GFS
GRK: ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε
NAS: To the angel of the church in Laodicea
KJV: unto the angel of the church of the Laodiceans
INT: in Laodicea church write These things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page