ἐμνήσθησαν
Englishman's Concordance
ἐμνήσθησαν (emnēsthēsan) — 5 Occurrences

Luke 24:8 V-AIP-3P
GRK: καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων
INT: And they remembered the words

John 2:17 V-AIP-3P
GRK: Ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ
INT: remembered the disciples

John 2:22 V-AIP-3P
GRK: ἐκ νεκρῶν ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ
INT: from among [the] dead remembered the disciples

John 12:16 V-AIP-3P
GRK: Ἰησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα
INT: Jesus then they remembered that these things

Acts 10:31 V-AIP-3P
GRK: ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ
INT: alms of you were remembered before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page