ἐνκεντρισθήσονται
Englishman's Concordance
ἐνκεντρισθήσονται (enkentristhēsontai) — 2 Occurrences

Romans 11:23 V-FIP-3P
GRK: τῇ ἀπιστίᾳ ἐνκεντρισθήσονται δυνατὸς γάρ
NAS: in their unbelief, will be grafted in, for God
KJV: still in unbelief, shall be graffed in: for
INT: in unbelief will be grafted in able indeed

Romans 11:24 V-FIP-3P
GRK: κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ
NAS: are the natural [branches] be grafted into their own
KJV: which be the natural [branches], be graffed into their own
INT: according to nature [are] will be grafted into into the own

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page