ἐπέτρεψεν
Englishman's Concordance
ἐπέτρεψεν (epetrepsen) — 6 Occurrences

Matthew 19:8 V-AIA-3S
GRK: σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι
NAS: Moses permitted you to divorce
KJV: hearts suffered you
INT: hardness of heart of you allowed you to divorce

Mark 5:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς καὶ
NAS: Jesus gave them permission. And coming
KJV: gave them leave. And the unclean
INT: And he allowed them And

Mark 10:4 V-AIA-3S
GRK: δὲ εἶπαν Ἐπέτρεψεν Μωυσῆς βιβλίον
NAS: Moses permitted [a man] TO WRITE
KJV: Moses suffered to write
INT: and they said allowed Moses a bill

Luke 8:32 V-AIA-3S
GRK: εἰσελθεῖν καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς
NAS: them to enter the swine. And He gave them permission.
KJV: them. And he suffered them.
INT: to enter and he allowed them

John 19:38 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος
NAS: and Pilate granted permission. So
KJV: Pilate gave [him] leave. He came
INT: of Jesus and gave leave Pilate

Acts 27:3 V-AIA-3S
GRK: Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς
NAS: with consideration and allowed him to go
KJV: Paul, and gave [him] liberty to go
INT: Paul having treated allowed [him] to his

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page