εὑρίσκει
Englishman's Concordance
εὑρίσκει (heuriskei) — 12 Occurrences

Matthew 7:8 V-PIA-3S
GRK: ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ
NAS: and he who seeks finds, and to him who knocks
KJV: he that seeketh findeth; and
INT: he that seeks finds and to him that

Matthew 12:43 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὐχ εὑρίσκει
NAS: seeking rest, and does not find [it].
KJV: rest, and findeth none.
INT: and none finds [it]

Matthew 12:44 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ
NAS: and when it comes, it finds [it] unoccupied,
KJV: when he is come, he findeth [it] empty,
INT: And having come it finds [it] unoccupied and

Matthew 26:40 V-PIA-3S
GRK: μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: to the disciples and found them sleeping,
KJV: and findeth them
INT: disciples and finds them sleeping

Mark 14:37 V-PIA-3S
GRK: ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας
NAS: And He came and found them sleeping,
KJV: he cometh, and findeth them sleeping,
INT: he comes and finds them sleeping

Luke 11:10 V-PIA-3S
GRK: ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ
NAS: and he who seeks, finds; and to him who knocks,
KJV: he that seeketh findeth; and
INT: he that seeks finds and to him that

Luke 11:25 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα σεσαρωμένον
NAS: And when it comes, it finds it swept
KJV: when he cometh, he findeth [it] swept
INT: And having come it finds [it] empty swept

John 1:41 V-PIA-3S
GRK: εὑρίσκει οὗτος πρῶτον
NAS: He found first his own
KJV: He first findeth his own brother
INT: Finds he first

John 1:43 V-PIA-3S
GRK: Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ
NAS: into Galilee, and He found Philip.
KJV: Galilee, and findeth Philip, and
INT: Galilee and he finds Philip and

John 1:45 V-PIA-3S
GRK: εὑρίσκει Φίλιππος τὸν
NAS: Philip found Nathanael and said
KJV: Philip findeth Nathanael, and
INT: Finds Philip

John 5:14 V-PIA-3S
GRK: Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ
NAS: Jesus found him in the temple
KJV: Afterward Jesus findeth him in
INT: After these things finds him

Acts 10:27 V-PIA-3S
GRK: εἰσῆλθεν καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
NAS: with him, he entered and found many people
KJV: and found many
INT: he went in and finds gathered together many

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page