ἐξαπέστειλαν
Englishman's Concordance
ἐξαπέστειλαν (exapesteilan) — 5 Occurrences

Luke 20:10 V-AIA-3P
GRK: δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες
NAS: beat him and sent him away empty-handed.
KJV: beat him, and sent [him] away empty.
INT: but [the] tenants sent [him] away him having beaten

Luke 20:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν
NAS: and treated him shamefully and sent him away empty-handed.
KJV: entreated [him] shamefully, and sent [him] away empty.
INT: and having dishonored [him] sent [him] away empty

Acts 9:30 V-AIA-3P
GRK: Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς
NAS: to Caesarea and sent him away to Tarsus.
KJV: sent him forth to Tarsus.
INT: Ceasarea and sent away him to

Acts 11:22 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν
NAS: at Jerusalem, and they sent Barnabas
KJV: and they sent forth Barnabas,
INT: them and they sent forth Barnabas to go

Acts 17:14 V-AIA-3P
GRK: τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ
NAS: the brethren sent Paul
KJV: the brethren sent away Paul
INT: Paul sent away the brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page