γυναικός
Englishman's Concordance
γυναικός (gynaikos) — 23 Occurrences

Matthew 19:10 N-GFS
GRK: μετὰ τῆς γυναικός οὐ συμφέρει
NAS: of the man with his wife is like this,
KJV: so with [his] wife, it is not
INT: with the wife not it is better

Luke 3:19 N-GFS
GRK: Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: his brother's wife, and because
KJV: brother Philip's wife, and for
INT: Herodias the wife of the brother

Luke 17:32 N-GFS
GRK: μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ
NAS: Remember Lot's wife.
KJV: Remember Lot's wife.
INT: Remember the wife of Lot

John 4:9 N-GFS
GRK: πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης
NAS: a Samaritan woman? (For Jews
KJV: me, which am a woman of Samaria? for
INT: to drink do ask a woman Samaritan being

John 4:27 N-GFS
GRK: ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει οὐδεὶς
NAS: that He had been speaking with a woman, yet
KJV: he talked with the woman: yet no man
INT: that with a woman he was speaking no one

John 4:39 N-GFS
GRK: λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι
NAS: of the word of the woman who testified,
KJV: the saying of the woman, which testified,
INT: word of the woman testifying

John 8:10 Noun-GFS
GRK: πλὴν τὴς γυναικὸς εἶπεν αὐτῇ
KJV: he said unto her, Woman, where are
INT: but the woman said to her

Acts 5:2 N-GFS
GRK: καὶ τῆς γυναικός καὶ ἐνέγκας
NAS: [some] of the price for himself, with his wife's full knowledge,
KJV: the price, his wife also being privy
INT: also the wife and having brought

Acts 16:1 N-GFS
GRK: Τιμόθεος υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς
NAS: of a Jewish woman who was a believer,
KJV: of a certain woman, which was a Jewess,
INT: Timothy son of a woman Jewish believing

1 Corinthians 7:1 N-GFS
GRK: καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι
NAS: for a man not to touch a woman.
KJV: not to touch a woman.
INT: [It is] good for a man a woman not to touch

1 Corinthians 7:27 N-GFS
GRK: λέλυσαι ἀπὸ γυναικός μὴ ζήτει
NAS: Are you released from a wife? Do not seek
KJV: Art thou loosed from a wife? seek not
INT: have you been loosed from a wife not seek

1 Corinthians 11:3 N-GFS
GRK: κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ
NAS: is the head of a woman, and God
KJV: the head of the woman [is] the man;
INT: [the] head moreover of [the] woman [is] the man

1 Corinthians 11:8 N-GFS
GRK: ἀνὴρ ἐκ γυναικός ἀλλὰ γυνὴ
NAS: does not originate from woman, but woman
KJV: not of the woman; but the woman
INT: man of woman but woman

1 Corinthians 11:11 N-GFS
GRK: ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν κυρίῳ
NAS: is man independent of woman.
KJV: neither the woman without
INT: man apart from woman in [the] Lord

1 Corinthians 11:12 N-GFS
GRK: διὰ τῆς γυναικός τὰ δὲ
NAS: [has his birth] through the woman; and all things
KJV: also by the woman; but all things
INT: by the woman [is] the moreover

Galatians 4:4 N-GFS
GRK: γενόμενον ἐκ γυναικός γενόμενον ὑπὸ
NAS: His Son, born of a woman, born under
KJV: made of a woman, made under
INT: having been born of woman having been born under

Ephesians 5:23 N-GFS
GRK: κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ
NAS: is the head of the wife, as Christ
KJV: is the head of the wife, even as
INT: head of the wife as also

1 Timothy 3:2 N-GFS
GRK: εἶναι μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα νηφάλιον
NAS: of one wife, temperate,
KJV: of one wife, vigilant,
INT: to be of one wife husband sober

1 Timothy 3:12 N-GFS
GRK: ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες τέκνων
NAS: of [only] one wife, [and] good
KJV: of one wife, ruling
INT: let be of one wife husbands [their] children

Titus 1:6 N-GFS
GRK: ἀνέγκλητος μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ τέκνα
NAS: of one wife, having
KJV: of one wife, having
INT: blameless of one wife husband children

Revelation 12:4 N-GFS
GRK: ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης
NAS: before the woman who was about
KJV: stood before the woman which was ready
INT: before the woman who is about

Revelation 12:15 N-GFS
GRK: ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς
NAS: after the woman, so
KJV: after the woman, that
INT: after the woman water as

Revelation 17:7 N-GFS
GRK: μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ
NAS: you the mystery of the woman and of the beast
KJV: the mystery of the woman, and
INT: mystery of the woman and of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page