ἡτοίμασαν
Englishman's Concordance
ἡτοίμασαν (hētoimasan) — 6 Occurrences

Matthew 26:19 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
NAS: had directed them; and they prepared the Passover.
KJV: and they made ready the passover.
INT: Jesus and prepared the passover

Mark 14:16 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
NAS: as He had told them; and they prepared the Passover.
KJV: and they made ready the passover.
INT: to them and they prepared the passover

Luke 22:13 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα
NAS: as He had told them; and they prepared the Passover.
KJV: and they made ready the passover.
INT: to them and they prepared the passover

Luke 23:56 V-AIA-3P
GRK: ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ
NAS: they returned and prepared spices
KJV: and prepared spices
INT: having returned moreover they prepared spices and

Luke 24:1 V-AIA-3P
GRK: φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα
NAS: the spices which they had prepared.
KJV: which they had prepared, and
INT: bringing that which they had prepared spices

Revelation 8:6 V-AIA-3P
GRK: ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν αὑτοὺς ἵνα
NAS: trumpets prepared themselves
KJV: trumpets prepared themselves
INT: seven trumpets prepared themselves that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page