ἑκατονταπλασίονα
Englishman's Concordance
ἑκατονταπλασίονα (hekatontaplasiona) — 3 Occurrences

Matthew 19:29 Adj-ANP
GRK: μου ὀνόματος ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ
INT: my name a hundredfold will receive and

Mark 10:30 Adj-ANP
GRK: μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν
NAS: but that he will receive a hundred times as much now
KJV: he shall receive an hundredfold now
INT: not shall take a hundredfold now in

Luke 8:8 Adj-AMS
GRK: ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα Ταῦτα λέγων
NAS: a crop a hundred times as great. As He said
KJV: fruit an hundredfold. And when he had said
INT: produced fruit a hundredfold These things saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page