ὑποστρέψαντι
Englishman's Concordance
ὑποστρέψαντι (hypostrepsanti) — 1 Occurrence

Acts 22:17 V-APA-DMS
GRK: δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: It happened when I returned to Jerusalem
KJV: that, when I was come again to
INT: moreover to me having returned to Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page